H

Vedtægter

 
I. NAVN; HJEMSTED OG FOREMÅL.
 
§1. Foreningens navn er Fodslaw Hadsund 
 
§2. Hjemstedet er Mariagerfjord Kommune
 
§3. Foreningen skal være tilsluttet FODSLAW’s hovedforening og skal følge de beslutninger, der bliver vedtaget på FODSLAW`s repræsentantskabsmøder.
 
Foreningen kan være medlem af Dansk Motions Forbund og andre lokale, nationale og internationale organisationer, hvis foremål ikke strider mod   FODSLAW´s formål.
 
 
Foreningen kan tilrettelæge andre arrangementer for medlemmer, der ikke strider mod FODSLAW`s  formål.
 
§4. Lokalforeningens formål er - under kammeratlige former - at udbrede kendskabet til og fremme forståelsen for det danske land og dets natur, gennem tilrettelæggelse af motions - og vandreture. Turene er uden konkurrencemomenter.
 
 
II. MEDLEMSKAB.  
 
§5. Medlem af lokalforeningen er de medlemmer af Hovedforeningen FODSLAW, der er bosiddende i området. Medlemmer kan dog vælge at være tilknyttet eller at blive overført til en anden lokalforening ved henvendelse til   hovedforeningens kontor.
 
Udelukkelse af et medlem kan foretages af bestyrelsen. Udelukkelsen kan af medlemmet indbringes for hovedforeningens bestyrelse til endelig afgørelse.
 
III. KONTINGENT.
 
§6. Kontingent opkræves af hovedforeningen. Lokalforeningens andel af kontingent besluttes på det årlige repræsentskabsmøde. Lokalforeningen kan ikke herudover kræve kontingent, men kan opkræve gebyr for deltagelse i arrangementer, lokalt medlemsblad m.v.
 
IV. GENERALFORSAMLING.
 
§7. Lokalforeningens højste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 2 måned efter regnskabsåret udløb, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel i hovedforeningens medlemsblad. Den ordinære generalforsamling skal mindst indholde følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen beretning
3. Forelæggelse af reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
 
§8. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
§9. Genralforsamlingen træffer, hvor ikke andet er bestemt, sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal personvalg ske skriftligt.
Hadsund Fodslaw  | hadsundfodslaw@gmail.com