H

Persondata

 
 
  

        Hovedgaden 3D                            www.fodslaw.dk
        DK-8831 Løgstrup                         admin@fodslaw.dk
       Telef on++458661 3588 
 
 
Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Lokalforeningen Hadsund Fodslaw
 
Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 11 september 2018
 
 
Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening i medfør af persondataforeningen. Idrætsforeninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse ( følsomme oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer), jf.’Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger’, udgivet af DIF og DGI. ( Og efterbehandlet af Dansk Firmaidrætsforbund ift. firmaidrætsforeninger)
Når du bliver indmeldt i Hadsund Fodslaw bliver du registreret i Landsorganisationen Vandreforeningen Fodslaw, som foretager kontingentopkrævningen, Hadsund Fodslaw har kun adgang til de medlemmer der er tilknyttet lokalforeningen Hadsund Fodslaw.
 
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Hadsund Fodslaw, Linddalsbakken 8, 9560 Hadsund
 
1.  Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen 
 
Rita Holt, Lindalsbakken 8, 9560 Hadsund
Telefonnr: 98571946- 30594457. Mail: rt@mail.dk, Website:                             www.hadsund.dk
 
2.  Hvad er formålene med behandlingen ?   
                       
a.  Varetagelse af medlemsforhold, medlemsmøder ogGeneforsamlinger.
b.  Administration af foreningens eksterne, herunder 
     indberetninger til kommunen efter folkeoplysningslove.
c.  Udbetaling af godtgørelser som kørel m.v.
 
3.  Hvilke personoplysninger behandler vi ?  
 
Almindelige personoplysninger:
Navn, Mailadresse, Telefon, Adresse, Fødselsdato, måned og år.
 
4.  Hvem behandler vi oplysninger om?  
 
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registreredepersoner:
a.    Medlemmer
 
5.  Hvem vidergives oplysningerne til:      
 
 a.    Almindelige personoplysninger om medlemmer vidergives ikke til andre. Dog                vidergives oplysninger til kommune, hvis dette bliver forlangt.
 
6.  Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen.
 
a.  Vandreforeningen opbevarer almindelige personoplysninger i 5 år.
b.   Lokalt slettes alle oplysninger efter afslutning af regnskabsåret for udmeldelse.
 
7.  Hvordan opbevarer vi personoplysningerne i foreningen.
 
Vandreforeningen opbevarer alle personoplysninger hos Winkas, som
er et firma der med sit bogholderiprogram admistrerede alle vores
 medlemmer.
Personoplysninger i lokaleforeningen opbevares på vores 
foreningscomputer, papirudgaver er uden for arbejdstid låst inde i skab. Tilgang til medlemskartoteket og foreningscomputer er beskyttet af password,
som kun Kasseren og Formanden kender til.
 
8.  Hvad gør vi, hvis der sker et brud på 
     persondatasikkerheden?
 
 Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi voreshovedorganisation DFIF og drøfter eventuelt anmeldelse til politietog til Datatilsynet.Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigeheder.
 
9.  Hvad kan vore IT- system, og har vi tænkt
     databeskyttelse ind i vores IT- systemer?
 
Foretage automatisk sletning / systemet har ikke en automatiskslettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt.Give notifikation om databehandlingsopgaver, der skal udføres, herunder om kontrol og ajourføring af data. Give notifikation om
regelmæssig fornyelse af password.
 
 
Hadsund Fodslaw  | hadsundfodslaw@gmail.com