H

Privatpolitik

 
             Hovedgadsen 3D                         www,fodslaw
            DK- 8831 Løgstrup                      admin"fodslaw.dk
            Telefon ++458661 53 88
 
 
Privatlivspolitik for lokalforeningen Hadsund Fodslaw
 
Hadsund den 11. september 2018
Dataansvar for Hadsund Fodslaw
 
Vi behandler personoplysninger og derfor vedtaget denne privatslivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede ( legitime interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Når du bliver indmeldt i Hadsund Fodslaw bliver du registreret i Vandreforeningen Fodslaw (Hovedforeningen), som står for kontingentopkrævning, Hadsund Fodslaw har kun adgang til de medlemmer der er tilknyttet lokalforeningen Hadsund Fodslaw.
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
 
Lokalforeningen Hadsund Fodslaw er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Rita Holt
Adresse: Lindalsbakken 8, 9560 Hadsund
CVR:
Telefon: 98571946 - 30594457
Mail: rt@mail.dk
Website: www.hadsundfodslaw.dk
 
Behandling af personoplysninger
 
Vi behandler følgende personoplysninger:
1  Medlemsoplysninger:
    Almindelige personoplysninger
    Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse,
    indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e- mailadresse.
 
Her indsamler vi oplysning fra
 
Normalt får vi oplysningerne fra dig som er medlem
 
Hadsund Fodslaws formål med behandling af dine personoplysninger
 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:
Hadsund Fodslaws berettigende (legitime) interresse i at behandle dine oplysninger
 
Formål med behandling af medlemsoplysninger:
* Hadsund Fodslaws medlemshåndtering
* Opfyldelse af lovkrav, herunder Folkeoplysningsloven.
* Levering af varer og ydelser du har bestilt.
* Administration. af dinne relation til os.
* Udsendelse af nyhedsbrev, mails og aktivitetsprogram
 
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interresseer.
 
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interresseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interresser som:
* Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v.,
   herunder i forhold til generalforsamling
* Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og kontingent m.v.
* Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige 
   medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
* Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år 
   behandles oplysninger om forældrene
* Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 
Vidergivelse af dine personoplysning. 
 
Vi vidergiver ikke personoplysninger til firma til markedsføring uden dit samtykke.
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
 
Medlemmer:
 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i lokalforeningen indtil udmeldelse-
Vandreforeningen Fodslaw opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og ansatte til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
 
Dine rettigheder
 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
* Retten til at blive oplyst om behandling af data.
* Retten til indsigt i egne personoplysninger
* Retten til berigtigelse.
* Retten til sletning.
* Retten til begrænsning af behandling.
* Retten til dataportabilitet (udlevering af data i rt almindeligt anvendt format).
* Retten til indsigelse.
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontakt finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmoding om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 
Revidering af privatlivspolitikken
 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil væretilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelse herom.
 
 
 
 
Hadsund Fodslaw  | hadsundfodslaw@gmail.com